กลุ่มสาระการงานอาชีพ

title
การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร
แม็คเอ็ดดูเคชั่น
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
อ.ธวัชชัย วัติเรก
title
เครื่องรับวิทยุ 20105-2009
พัฒนาวิชาการ (2535)
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
จันทิมา วรรณโชติ
title
พลศีกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 20000-1603
พัฒนาวิชาการ (2535)
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
อ.สุขพัชรา ซิ้มเจริญ และคณะ
title
กฎหมายแรงงาน 20001-1004
พัฒนาวิชาการ (2535)
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
ญาณวัตน์ พลอยเทศ
title
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 2000...
พัฒนาวิชาการ (2535)
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
อ.ศิวัช กาญจนชุม/ อ.วิชาญ หงษ์...
title
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 20100...
พัฒนาวิชาการ (2535)
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
อ.จันทิมา วรรณโชติ
title
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 20200-1001
พัฒนาวิชาการ (2535)
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
อ.จิรพร สุเมธีประสิทธิ์/อ.บุญเ...
title
การดำเนินธุรกิจขนาดย่อม 20202-2004
พัฒนาวิชาการ (2535)
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
อ.รังสิมา มั่นใจอารย์
title
การสร้างเวปไซต์ 20204-2008
พัฒนาวิชาการ (2535)
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
สุทธิลักษณ์ ชุนประวัติ / วุฒิช...
title
งานเครื่องยนต์เล็ก 20101-2101
พัฒนาวิชาการ (2535)
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
วิรัตน์ นุมัติ
title
งานจักรยานยนต์ 20101-2102
พัฒนาวิชาการ (2535)
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
วิรัตน์ นุมัติ
title
งานระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอน...
พัฒนาวิชาการ (2535)
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
จรูญ ทองนอก
title
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 20105-2005
พัฒนาวิชาการ (2535)
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
จันทิมา วรรณโชติ
title
19 เครื่องมือพื้นฐานช่าง
Paper Me
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
PF sweety
title
ลุงตู้ บัณฑูร นิยมาภา พ่อมดกัญชา ตำนานกา...
บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จ...
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
บัณฑูร นิยมาภา
title
งานเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ 3101-2103
ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
รองศาสตราจารย์อำพล ซื่อตรง
title
เศรษฐกิจพอเพียง 3000-1502
ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
ดร.สุริยะ เจียมประชานรากร
title
มนุษยสัมพันธ์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง...
ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
อ.ทวี บัวทอง
title
การบรรจุภัณฑ์ 20202-2104
พัฒนาวิชาการ (2535)
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
สุภาพร หลักหาญ
title
เครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม 20701-20...
พัฒนาวิชาการ (2535)
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
ปาริชาติ สุพล
title
คู่มือพิมพ์ดีด ฉบับสมบูรณ์
บริษัท ไอ ดี ซี พรีเมียร์...
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
title
พิมพ์ไทยเบื้องต้น 20200-1004
พัฒนาวิชาการ (2535)
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
title
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 20100...
พัฒนาวิชาการ (2535)
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
title
ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานขาย 20212-2104
พัฒนาวิชาการ (2535)
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
title
Border Development, Resettlement and Ada...
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
title
Cross-Border Production of Watermelon in...
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
title
The Feminization of Modernity
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
title
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร (สาขาอิเล็ก...
วังอักษร
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
อ.สายัณต์ ชื่นอารมย์
title
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร (สาขาวิชาโท...
วังอักษร
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
อ.สายัณต์ ชื่นอารมย์
title
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร (สาขาช่างไฟ...
วังอักษร
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
อ.ไวพจน์ ศรีธัญ
title
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร (สาขาเมคคาท...
วังอักษร
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
อ.สายัณต์ ชื่นอารมย์
title
วงจรดิจิตอล (สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์)
วังอักษร
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
อ.สายัณต์ ชื่นอารมย์
title
ไมโครคอนโทรลเลอร์ (ช่างอิเล็กทรอนิกส์)
วังอักษร
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
อ.รามจิตติ ฤทธิศร
title
เจียวกู่หลาน สมุนไพรอมตะ ต้านมะเร็ง
สำนักพิมพ์ ธิ๊งกู๊ด
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
ไกรภพ สาระกูล.
title
ตำรับยาอายุวัฒนะ สูตรหมอเมือง
สำนักพิมพ์ ธิ๊งกู๊ด
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
หมอเมือง สันยาสี
title
มหัศจรรย์สมุนไพร ใบย่านาง
สำนักพิมพ์ ธิ๊งกู๊ด
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
ไกรภพ สาระกูล.
title
2100100210 วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม
พัฒนาวิชาการ (2535)
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
รังสรรค์ นาทอง
title
2100100310 งานฝีกฝีมือ 1
พัฒนาวิชาการ (2535)
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
ฤกษ์ชัย เพ็ชรคง
title
เผยเคล็ดลับตำรายา สมุนไพรไก่ชน
บริษัท นาคา อินเตอร์มีเดี...
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
เตชินี ชวลิต
title
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร
พัฒนาวิชาการ (2535)
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
อ.จันทิมา วรรณโชติ
title
ระบบจัดการฐานข้อมูล
พัฒนาวิชาการ (2535)
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
title
วงจรดิจิตอล
พัฒนาวิชาการ (2535)
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
อ.จันทิมา วรรณโชติ
title
เทคโนโลยีสำนักงาน
พัฒนาวิชาการ (2535)
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
title
หนังสือเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1
ประสานมิตร
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
วิริวรรณ สรรพอาษา
title
หนังสือเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.2
ประสานมิตร
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
วิริวรรณ สรรพอาษา
title
หนังสือเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3
ประสานมิตร
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
วิริวรรณ สรรพอาษา
title
หนังสือเรียนการงานอาชีพ ม.4-6
ประสานมิตร
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
ฐิติพงศ์ มิ่งเชื้อ
title
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
พัฒนาวิชาการ (2535)
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
อ.วิสูตร พึ่งชื่น
title
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี (ปรับปรุ...
พัฒนาวิชาการ (2535)
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
อ.วิสูตร พึ่งชื่น
title
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1(ประถม)
พัฒนาวิชาการ (2535)
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
อ.วรรณกวินท์ อริยฤทธิ์วิกุล แล...
title
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.2 (ประถม)
พัฒนาวิชาการ (2535)
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
อ.วรรณกวินท์ อริยฤทธิ์วิกุล แล...
title
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.3 (ประถม)
พัฒนาวิชาการ (2535)
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
อ.วรรณกวินท์ อริยฤทธิ์วิกุล แล...
title
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4 (ประถม)
พัฒนาวิชาการ (2535)
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
อ.วรรณกวินท์ อริยฤทธิ์วิกุล แล...
title
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.5 (ประถม)
พัฒนาวิชาการ (2535)
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
อ.วรรณกวินท์ อริยฤทธิ์วิกุล แล...
title
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.6 (ประถม)
พัฒนาวิชาการ (2535)
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
อ.วรรณกวินท์ อริยฤทธิ์วิกุล แล...