Lecture ม.ปลาย ชีววิทยา


ผู้แต่ง : ดร. ธนพงษ์ วัชรโรจน์
0/5
0
ยังไม่มีการให้คะแนน

สำนักพิมพ์ : บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

หมวด : แบบเรียน คู่มือสอบ

SKU : EB22090027ราคา : ฿196.00
ตัวอย่าง


เนื้อหาย่อ

ชีววิทยา (Biology) ถือเป็นศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งที่จัดว่ามีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกอย่างบนโลกใบนี้
เรียกได้ว่าเกี่ยวข้องกันตั้งแต่ถือกำเนิดขึ้นมาจนกระทั่งดับสูญสลายไปโดยเฉพาะกับชีวิตของมนุษย์เราด้วยแล้วยิ่งเกี่ยวข้องกับชีววิทยาทั้งสิ้น
หากเรามองเพียงผิวเผินอาจจะเข้าใจว่าชีววิทยาเป็นเพียงเรื่องของคน สัตว์ พืช สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ
แต่ความจริงแล้วชีววิทยายังรวมถึงเรื่องของโภชนาการ การแพทย์เทคโนโลยี เศรษฐกิจ รวมไปจนถึงการพัฒนาประเทศอีกด้วย
โดยในทุกๆ ส่วนล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยเหตุและผล รวมทั้งกระบวนการทางความคิด และการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้เกิดองค์ความรู้
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมกันนั่นเอง “Lecture ม.ปลาย ชีววิทยา” เล่มนี้
ได้รวบรวมเนื้อหาในส่วนของวิชาชีววิทยาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโดยสรุปอย่างย่อ เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจในเนื้อหาส่วนต่างๆ
ของน้องๆ ผู้เรียนทุกคน โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน
ประกอบด้วย 1. โลกพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด 2. โลกของมนุษย์และสัตว์ 3. โลกของพืช พร้อมทั้งแบบฝึกหัดทบทวนความรู้ทั้งแบบอัตนัยและปรนัย
ที่มีคำอธิบายของเฉลยอย่างละเอียดครบถ้วน โดยน้องๆ สามารถนำไปใช้เป็นคู่มือเพื่อเสริมกับบทเรียนภายในห้องเรียน
และใช้สำหรับเตรียมตัวในการสอบได้เป็นอย่างดีสำนักพิมพ์เชื่อว่าการเตรียมตัวให้พร้อม ความสม่ำเสมอ และการเอาใจใส่ในบทเรียนของน้องๆ
จะนำพาทุกคนไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจเอาไว้ได้จริง