อมตวาจา ธรรมะเพื่อการเข้าใจตนเองอย่างถ่องแท้


0/5
0
ยังไม่มีการให้คะแนน

สำนักพิมพ์ : ธรรมสภา

หมวด : ศาสนาและปรัชญา

SKU : EB20110038ราคา : ฿50.00

เนื้อหาย่อ
มองตัวเราให้รู้เห็นชัดตามความเป็นจริง เขาเรียกว่ามอง โลกถูกต้อง ถ้ามองโลกไม่ถูกต้องมันก็วุ่นวาย เกิดความยุ่งยาก (จากหนังสือ “อริยสัจจ์ ความจริงอันประเสริฐ ๔ ประการ” หน้า ๗) เราเชื่อว่าสิ่งทั้งหลายมันเกิดขึ้นในตัวของฉันเอง ฉันเป็น ผู้คิด เป็นผู้พูด เป็นผู้ทำาสิ่งนั้นขึ้นมาเอง มันจึงเกิดเรื่องอย่างนี้ ๆ แล้วเราจะไปแก้ตรงไหน ก็แก้ที่ตัวเรา อย่าไปแก้ที่อื่น (จากหนังสือ “อริยสัจจ์ ความจริงอันประเสริฐ ๔ ประการ” หน้า ๙๓) คนเราเมื่อมีความทุกข์ต้องค้นหาสาเหตุที่ตัวเรา ให้ยึด หลักพระพุทธเจ้าว่าอะไร ๆ มันเกิดขึ้นที่ตัวเรา เพราะการคิด การ พูด การทำาของเราเอง ไม่มีสิ่งใดจะมาดลบันดาลให้ใครเป็นสุขและ เป็นทุกข์ เราเป็นสุขเพราะเราทำา เราเป็นทุกข์ก็เพราะเราทำา (จากหนังสือ “อริยสัจจ์ ความจริงอันประเสริฐ ๔ ประการ” หน้า ๑๑๒) สนใจเวอร์ชันกระดาษ เชิญทางนี้!